Rozwój

Jak sporządzić ocenę gotowości dziecka do nauki szkolnej?

Diagnoza przedszkolna należy do obowiązków nauczyciela przedszkolnego, który ma pod swoją opieką dzieci z „zerówki”. Jednym z jej elementów jest sporządzenie dokumentu zwanego Informacją o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, który jest przygotowywany przez MEN. Jak wygląda diagnoza i w jaki sposób należy uzupełnić wymaganą dokumentację?

Jak przebiega diagnoza przedszkolna? 

Celem diagnozy przedszkolnej jest ocenienie, czy dziecko jest już fizycznie, emocjonalnie, poznawczo i społecznie gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole. Za jej przeprowadzenie odpowiada nauczyciel przedszkolny, a więc osoba, która na co dzień ma kontakt z dzieckiem i może dokładnie je obserwować w różnych sytuacjach. By prawidłowo przeprowadzić cały proces diagnozy, obejmujący gromadzenie informacji, wstępną diagnozę w listopadzie, ewentualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz sporządzenie ostatecznej oceny w kwietniu, nauczyciele mogą opracować własne metody lub sięgnąć po gotowe materiały i publikacje, oferowane m.in. przez wydawnictwo pedagogiczne „Impuls”.

Co powinna zawierać informacja o gotowości do podjęcia nauki? 

Formalną ocenę gotowości szkolnej dziecka należy wystawić i przekazać rodzicom do końca kwietnia w roku, w którym ma ono rozpocząć szkołę. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej to oficjalny dokument, którego wzór przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obejmuje on trzy zasadnicze obszary oceny:

  1.  opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego (z podziałem na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy);
  2. samodzielność dziecka;
  3. potrzeby rozwojowe – predyspozycje, talenty i zainteresowania dziecka.

Nauczyciel musi dokładnie i rzetelnie opisać w odpowiednich rubrykach zarówno mocne, jak i słabsze strony dziecka, działania wspierające jego potrzeby (podjęte i sugerowane), a także wskazówki dla rodziców. Na koniec dokument należy podpisać i opatrzyć pieczęcią przedszkola.

Skąd wziąć wzór oceny gotowości szkolnej? 

O ile metody diagnozy przedszkolnej, wybór publikacji pedagogicznych czy narzędzi do oceny pozostają w gestii nauczycieli, to informacja o gotowości szkolnej musi być przygotowana według aktualnego, zatwierdzonego przez MEN wzoru. Gdzie go znaleźć? Najlepiej odszukać w bazie aktów prawnych (isap.sejm.gov.pl) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków i z Załącznika nr 3 do tego aktu pobrać wzór Informacji opatrzony numerem 74.